Деарморинг: възраждане на женското тяло

С огромно удоволствие Ви каним на един изключителен женски семинар за изчистване, освобождаване и възраждане на тялото и душата! Ако искате да изследвате себе си в дълбочина и да разтворите максималния си капацитет в интимността, сексуалността, любовта и свързването, този семинар е за Вас!

* For English scroll down!!!

Деарморинг е мощна техника за изчистване на старите модели и травми от физическото, емоционалното и енергийното тяло.
В този уъркшоп това ще бъде комбинирано с изчистване на стари модели и връзки. С този холистичен подход трансформацията и свързването с телата и енергийния ни потенциал се превръща в трайно и пълно. Превръща се в добре свършена работа за нас!

Всяка жена носи една или повече енергийни брони, чиято цел е да ни предпазят от потенциално нараняване и болка. Те обаче блокират нашата жизнена енергия, потенциал и ни пречат да изпитваме удоволствие от връзките си и живота.

Деарморинг ще освободи и възроди тялото ви и ще ви помогне да изградите нови пътища в ума, тялото и енергията, чрез които да реализирате най-добрата връзка със себе си и с партньора си!

Да разчистим себе си, за да заблестим отново с истинския си блясък и светлина!

Какво ще правим?
• телесно отброниране чрез метода деарморинг
• ментални практики за трансформация на стари модели
• техники за прекъсване на стари енергийни връзки
• звук, дишане и лечебно движение
• практики за подсилване на женската сексуална енергия
• как да поставяме граници и да казваме „не“
• събуждане на удоволствието на клетъчно ниво
• практики за поддържане на екстатичен живот
• групови сесии и споделяне

Времето, в което живеем СЕГА е време, в което ние, жените, можем да разберем по-добре телата и душите си. Да се опознаем и да се обикнем, да развием личния си капацитет, да започнем да говорим за нещата, които са важни за нас!

Цена:
ПРОМО до 10 август: 260лв.
Ранно записване до 20 август: 290лв.
Късно записване: 350лв.

За повече информация и записване:
Deva Mukta: 0889202107
Екатерина: 0883493010

Програма:
Петък:
Въведение в метода деарморинг
Констилационна практика за основните женски модели
Трето око – медитативна практика за навлизане в тялото

Събота:
Първи модул: 10.00-13.00
Граници и изразяване
Практика за откриване на вътрешното аз
Индивидуални практики за състояние на свързаност със себе си
Демонстрация за работа върху точки за отброниране
Втори модул: 14.00-17.00
Работа по двойки със специфични точки по тялото
Практика за прекъсване на стари връзки
Практика за изваждане на индивидуални модели
Трети модул: 17.30-19.00
Чакрова карта на модели
Тяло и нови енергийни връзки
Практика за освобождаване на псоас мускул

Неделя:
Четвърти модул: 10.00-13.00
Медитативни практики за вписване на намерения и техники за индивидуална ментална работа
Работа по двойки-деарморинг и нови невронни връзки
Пети модул: 14.00-17.00
Прекъсване на стари връзки-енергийни и телесни практики
Карта на съзнаваното и несъзнаваното- практики по двойки
Заключителна церемония:18.00-22.00
Заключителна церемония за сдобряване между половете
Мощна трансформация на междуполовите модели на енергийно, ментално и телесно ниво

Този уъркшоп е за всяка жена, която:
• иска да направи положителна промяна в живота си
• иска да се сдобри с женското в себе си
• иска да се освободи от маските и броните
• иска да осъществи своята лична революция
• смята, че време за губене НЯМА!
Да подкрепим себе си, да подкрепим своите сестри и да позволим да бъдем подкрепени от тях! Станете част от този свещен кръг от осъзнати и готови за щастие жени!

За водещите:
Deva Mukta е преподавател и терапевт в областта на сексуалността и деарморинг на тялото. Провежда сексуални и соматични обучения и терапии за освобождаване на силата и чувствителността. Върви по пътя на Тантра и Свещенната сексуалност от 9 години. Пътешественик и ученик на живота, изучавала Тантра, деарморинг, Колелото на Съгласието на д-р Бети Мартин и още различни методи на лечение и консултиране, работа с тялото, изследване на травмите, соматика и невропсихология. Получила е инициации за енергийна работа в Индонезия. Има инициация за работа с Медицина в Шаманската общност в Амазония. Към днешна дата Дева Мукта работи индивидуално с мъже и жени, с двойки, с групи, комбинирайки своеобразно познанията си. Нейната страст за работата ѝ е инициирането на собствения потенциал, свобода и чувственост във всеки.

Нога Майвар, Израел
Нога е соматичен терапевт с 20-годишна практика. Тя е уважаван преподавател в терапевтичната програма „Focusing and Family Constellations theraphy“ в Израел. Основател на Israeli Ishtar School for the Art of Love and developing of Consciousness”. Водеща на групи в програмата „Tantra & alternative sex therapists“. Фасилитатор на редица уъркшопи, церемонии и обучения в областта на осъзнатата и лечебна сексуалност. Вярва в хората, любовта и …шоколада.

Имате уникалната възможност да научите изкуството на тантра заедно с едни от най-добрите лектори в света. Те идват в България благодарение на Дева Мукта и Българска Асоциация по Тантра/ Bulgarian Tantra Association.

Научете повече за тантра и работата на Дева Мукта тук > https://deva-mukta.com/
––––

With great pleasure, we invite you to an outstanding women’s seminar to clear, release and revive your body and soul! If you want to explore yourself in depth and to maximize your capacity in intimacy, sexuality, love and bonding, this seminar is for you!

Dearmouring is a powerful technique for clearing old models and traumas from the physical, emotional and energy body.
In this workshop, this will be combined with clearing old patterns and links. With this holistic approach, transformation and connection to our bodies and our energy potential is becoming lasting and complete. It turns out to be a good job for us!

Each woman wears one or more energy bumpers to protect us from potential injury and pain. However, they block our vital energy, potential and prevent us from enjoying our relationships and life.

Dearmouring will release and revive your body and help you build new ways in your mind, body and energy to make the best of yourself and your partner!

Let’s clear ourselves to shine again with our true glow and light!

What are we going to do?
• body counting using the de-armouring method
• mental practices for transformation of old models
• techniques for breaking old energy relationships
• sound, breathing and healing movement
• practices to reinforce female sexual energy
• how to set boundaries and say „no“
• wake up the pleasure at the cellular level
• practices to maintain ecstatic life
• group sessions and sharing

The time we live NOW is a time when we, women, can better understand our bodies and our souls. Let’s get to know each other and love, develop our personal capacity, start talking about the things that are important to us.

Price:
PROMO until 1 August: 260lv.
Early booking till 20 August: 290lv.
Late registration: 350lv.

For more information and sign up:
Deva Mukta: 0889202107
Katerina: 0883493010

Program:
Friday:
Introduction to the de-armouring method
Constellation practice for basic female models
Third Eye – Meditational Practice for Body connection

Saturday:
First module: 10.00-13.00
Limits and expression
Practice for discovering the inner self
Individual practices for a state of connectivity with yourself
Demonstration for work on counting points
Second module: 14.00-17.00
Working in pairs with specific points on the body
Practice for breaking old links
Practice for subtracting individual models
Third module: 17.30-19.00
Release old patterns
Body and new energy connections
Practice for release of psoas muscle

Sunday:
Fourth module: 10.00-13.00
Mediation practices for inprinting intentions and techniques for individual mental transformation
Pair-dearouring work and new neural connections
Fifth module: 14.00-17.00
Disconnection of old relationships – energy and body practices
Map of conscious and unconscious – practices in pairs

Closing ceremony: 18.00-22.00
Closing ceremony for Gender Reconciliation
Powerful transformation of gender models on energy, mental and body level
(men and women)

This workshop is for every woman who:
• wants to make a positive change in their lives
• wants to reconcile with the female in itself
• wants to get rid of masks and armour
• wants to make his own personal revolution
• thinks that time to waste is NOT!
To support ourselves, to support our sisters and to allow them to be supported by them! Become part of this sacred circle of well-realized women ready for happiness!

For Leaders:
Deva Mukta is a facilitator and a caregiver in the field of sexuality and body dearmouring. She conducts sexual and somatic trainings and therapies for empowerment and embodiment. Going on the road of Tantra and Sacred Sexuality for 9 years. Traveler and student of life, studying Tantra, de-armouring, Dr. Betty Martin’s Wheel of Consent, and other methods of treatment and care giving, body work, trauma research, somatic and neuropsychology. She was initiated in Indonesia.She has an initiation to work with Medicine in the Shamanic community in the Amazon. These days Deva Mukta works individually with men and women, couples, groups, combining her knowledge. Her passion for work is to support and initiate potential, freedom and sensuality in everyone.
https://deva-mukta.com/

Noga Mavar, Israel
Noga is a somatic therapist with 20 years of practice. She is a respected lecturer of the Focus and Family Constellations theraphy in Israel. Founder of Israeli Ishtar School for the „Art of Love and Development of Consciousness „. Group leader in Tantra & alternative sex therapists. Facilitator of a number of workshops, ceremonies and trainings in the field of conscious and curative sexuality. She believes in people, love and … chocolate.
https://www.ishtar.love/default_en.aspx