Ако…

„Ако можете да ми покажете жена, която може да седне с един мъж в истинската му уязвимост, в дълбокия му страх и да бъде с него в това, аз ще ви покажа жена, която
А. е свършила своята лична работа, 
Б. не взима силата си от този мъж.
И ако ми покажете мъж, който може да остане с една жена в дълбокото й страдание и уязвимост и да не се опитва да я поправя, а просто я изслушва, с нея е и държи пространство за преживяването й, аз ще ви покажа мъж, който е свършил своята работа и не извлича силата си от контролирането и поправянето на всичко.“ 
~ Brené Brown


********************

„If you show me a woman who can sit with a man in real vulnerability, in deep fear, and be with him in it, I will show you a woman who,
A, has done her work and, 
B, does not derive her power from that man. 
And if you show me a man who can sit with a woman in deep struggle and vulnerability and not try to fix it, but just hear her and be with her and hold space for it, I’ll show you a guy who’s done his work and a man who doesn’t derive his power from controlling and fixing everything.“ ~ Brené Brown